• SHRI. SATISH R. NAYAK - CHAIRMAN

  • SHRI. SHAILENDRA W. GHARSE - MEMBER

  • SHRI SAMEER TAMHANE - MEMBER

  • SHRI GURUNATH TENDOLKAR - MEMBER

  • DR. VINITA MULWAD - MEMBER

  • SMT. HILDA SEQUEIRA - TEACHER'S REPRESANTATIVE

  • SMT. BHARTI GODSE - CONVENER

  • SMT. RAJASHREE RANE - INVITEE

  • SHRI PRANALI PARKAR - NON-TEACHING STAFF REP.