Shri. Arvind B. Vaidya

(President, IES) as Chairman

 

Shri. Sagar A. Sule

(Vice President)

 

Shri. Gajanan V. Samant

(Vice President)

Smt. Achala S. Joshi

(Trustee)

Shri. Satish M. Lotlikar

(Trustee)

Shri. Satish R. Nayak

(Trustee)

 

Shri. Shailendra W. Gharse

(Honorary Secretary & CEO)

 

Smt. Meenal M. Mohadikar

(Governing Council Member)

Shri. Suhas G. Rege

(Governing Council Member)

Dr. Rajeev S. Joshi

(Governing Council Member)

Shri. Ramesh S. Rao

(Governing Council Member)

Shri. Sameer A. Tamhane

(Governing Council Member)

Smt. Suchitra S. Patki

(Governing Council Member)

 

Shri. Mohan L. Phansekar

(Chief Academic Officer)

 

Shri. Kisan M. Pawar

(Heads' Representative)

 

Smt. Pratibha S. Prabhu

(Heads' Representative)

Dr. Vijay P. Bhangale Paradkar

(Teachers' Representative)

Smt. Gauri G. Agavekar

(Teachers' Representative)

Smt. Minal S. Attarde

(Teachers' Representative)